Hotline (028) 39435899
Ngôn ngữ
flag enflag vi
interlogistics logo

Các bước Kiểm kê khí nhà kính tiêu chuẩn

Kho dữ liệu khí nhà kính là một danh sách toàn diện về các nguồn phát thải được định lượng bằng các phương pháp tiêu chuẩn. Nó là nền tảng để quản lý rủi ro khí nhà kính, xác định cơ hội giảm thiểu và tham gia vào các chương trình khí nhà kính.

Bước 1: Bắt đầu phạm vi và lập kế hoạch kiểm kê

Trước khi bắt đầu quá trình phát triển kiểm kê khí nhà kính (GHG), điều quan trọng là phải xem xét các tiêu chuẩn và phương pháp kế toán, xác định ranh giới tổ chức và hoạt động, và chọn một năm cơ sở. Những bước đầu tiên này là nền tảng cho việc theo dõi chính xác và hiệu quả về lượng phát thải khí nhà kính.

Xem xét các tiêu chuẩn và phương pháp kế toán khí nhà kính

Các công ty công nghiệp nên tìm hiểu về các tiêu chuẩn và phương pháp kế toán khí nhà kính cho báo cáo tổ chức. Khung phát thải khí nhà kính (GHG protocol): Một tiêu chuẩn kế toán và báo cáo doanh nghiệp (Tiêu chuẩn Khung phát thải của Công ty), được phát triển bởi Quỹ Môi trường Thế giới (WRI) và Hội đồng Kinh doanh Thế giới về Phát triển Bền vững (WBCSD), là tiêu chuẩn toàn cầu để tính toán lượng khí thải khí nhà kính của doanh nghiệp. Nó cung cấp hướng dẫn cơ bản về các nguyên tắc kế toán khí nhà kính, xác định ranh giới kiểm kê, xác định nguồn phát thải và theo dõi lượng khí thải theo thời gian.

Xác định ranh giới tổ chức và hoạt động

Việc xác định ranh giới tổ chức và hoạt động là rất quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của kiểm kê khí nhà kính. Ranh giới tổ chức xác định các thực thể và tài sản nào sẽ được bao gồm trong kiểm kê lượng khí thải khí nhà kính phạm vi scope 1 và scope 2. Mặt khác, ranh giới hoạt động xác định các nguồn phát thải nằm trong tầm kiểm soát hoặc ảnh hưởng của tổ chức.

Chọn năm cơ sở

Chọn năm cơ sở là một quyết định quan trọng trong việc phát triển kiểm kê khí nhà kính. Năm cơ sở là điểm tham chiếu để theo dõi lượng khí thải theo thời gian và đo lường tiến độ. Điều quan trọng là chọn một năm cơ sở đại diện cho hoạt động điển hình và có dữ liệu lịch sử chính xác và đáng tin cậy.

Các nhà máy thải một lượng lớn khí thải ra môi trường, nguồn: Sưu tầm

Bước 2: Thu thập dữ liệu và định lượng lượng khí thải khí nhà kính

Sau khi đã xác định ranh giới kiểm kê và năm cơ sở, bước tiếp theo là thu thập dữ liệu và định lượng khí thải khí nhà kính. Bước này bao gồm xác định các yêu cầu dữ liệu, phát triển các quy trình thu thập dữ liệu và tính toán lượng khí thải bằng các hệ số phát thải thích hợp.

Xác định các yêu cầu dữ liệu và phương pháp thu thập dữ liệu ưu tiên

Các công ty công nghiệp cần xác định các yêu cầu dữ liệu cho kiểm kê khí nhà kính của họ và xác định phương pháp thu thập dữ liệu ưu tiên. Điều này có thể bao gồm việc thu thập dữ liệu về tiêu thụ năng lượng, đốt cháy nhiên liệu, phát thải quá trình sản xuất, vận tải và các nguồn khác có liên quan. Điều quan trọng là đảm bảo rằng dữ liệu được thu thập là chính xác, đáng tin cậy và đại diện cho hoạt động của tổ chức.

Phát triển các thủ tục thu thập dữ liệu, công cụ và tài liệu hướng dẫn

Để đơn giản hóa quá trình thu thập dữ liệu, các công ty công nghiệp nên phát triển các quy trình thu thập dữ liệu, công cụ và tài liệu hướng dẫn. Điều này có thể bao gồm việc tạo các mẫu tiêu chuẩn, triển khai các hệ thống thu thập dữ liệu và cung cấp hướng dẫn rõ ràng cho nhân viên chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu. Bằng cách thiết lập các thủ tục thu thập dữ liệu hiệu quả, các công ty có thể đảm bảo tính chính xác và nhất quán của kiểm kê khí nhà kính của họ.

Tổng hợp và xem xét dữ liệu cơ sở

Các công ty công nghiệp nên tổng hợp dữ liệu cấp cơ sở, chẳng hạn như tiêu thụ điện và khí đốt tự nhiên, để tính toán lượng khí thải chính xác. Dữ liệu này có thể được lấy từ hóa đơn tiền điện, đồng hồ đo, hoặc hệ thống quản lý năng lượng. Điều quan trọng là phải xem xét dữ liệu để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác, vì bất kỳ sai sót nào cũng có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy của kiểm kê khí nhà kính.

Ước lượng dữ liệu thiếu để lấp đầy khoảng trống

Trong một số trường hợp, các công ty công nghiệp có thể gặp phải thiếu xót dữ liệu hoặc không đầy đủ trong dữ liệu phát thải khí nhà kính của họ. Trong những trường hợp như vậy, cần phải ước tính dữ liệu thiếu bằng các phương pháp và giả định thích hợp. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng mức trung bình của ngành, dữ liệu hệ số phát thải hoặc kỹ thuật ước tính chuyên gia. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải ghi lại rõ ràng bất kỳ giả định nào được thực hiện và cung cấp lý do cho các ước tính.

Chọn các hệ số phát thải

Các hệ số phát thải đóng một vai trò quan trọng trong việc định lượng lượng khí thải khí nhà kính. Hệ số phát thải đại diện cho lượng khí nhà kính được phát ra vào khí quyển liên quan đến một hoạt động cụ thể. Các công ty công nghiệp nên chọn các hệ số phát thải thích hợp cho mỗi nguồn phát thải dựa trên tiêu chuẩn ngành, nghiên cứu khoa học và các yếu tố khu vực. Điều quan trọng là đảm bảo rằng các hệ số phát thải được sử dụng là mới nhất, chính xác và phù hợp với các hoạt động cụ thể của công ty.

Tính toán lượng khí thải

Sau khi dữ liệu đã được thu thập và xác định các hệ số phát thải, các công ty công nghiệp có thể tính toán lượng phát thải khí nhà kính của họ. Điều này bao gồm việc nhân dữ liệu hoạt động (ví dụ: tiêu thụ năng lượng, đốt cháy nhiên liệu) với các hệ số phát thải tương ứng để có được tổng lượng phát thải cho mỗi nguồn phát thải. Điều quan trọng là sử dụng các đơn vị và hệ số chuyển đổi nhất quán để đảm bảo tính chính xác của các phép tính.

Tính toán lượng khí thải bằng con số cụ thể, nguồn: Sưu tầm

Bước 3: Xây dựng kế hoạch quản lý kiểm kê khí nhà kính

Để đảm bảo tính chính xác, nhất quán và cải tiến liên tục của kiểm kê khí nhà kính, điều quan trọng là phải phát triển một Kế hoạch Quản lý Kiểm kê khí nhà kính. Kế hoạch này chính thức quy trình hóa các thủ tục thu thập dữ liệu, thiết lập các biện pháp kiểm soát chất lượng và phác thảo trách nhiệm của nhân viên chủ chốt tham gia vào quá trình kiểm kê.

Kế hoạch Quản lý Kiểm kê khí nhà kính nên bao gồm:

  • Vai trò và trách nhiệm rõ ràng đối với việc thu thập dữ liệu, xác minh và báo cáo.
  • Các quy trình thu thập dữ liệu, bao gồm các nguồn dữ liệu, nhập dữ liệu và xác minh dữ liệu.
  • Các biện pháp kiểm soát chất lượng, chẳng hạn như các cuộc xem xét dữ liệu và kiểm toán thường xuyên.
  • Tài liệu về các nguồn dữ liệu, phương pháp và giả định được sử dụng trong kiểm kê.
  • Quy trình giải quyết các khoảng trống dữ liệu, thiếu sót và sửa đổi.
  • Các chiến lược giao tiếp và phối hợp với các bộ phận và các bên liên quan.

Bằng cách phát triển một kế hoạch Quản lý Kiểm kê khí nhà kính mạnh mẽ, các công ty công nghiệp có thể đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn của kiểm kê khí nhà kính của họ, mở đường cho báo cáo chính xác và các chiến lược giảm phát thải hiệu quả.

Vận tải cũng đóng góp một lượng phát thải lớn vào hồ sơ của doanh nghiệp, nguồn: Sưu tầm

Bước 4: Đặt mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính (GHG) và theo dõi, báo cáo tiến độ

Việc đặt mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính (GHG) là một bước quan trọng trong quá trình lập kiểm kê. Nó cung cấp một mục tiêu rõ ràng cho tổ chức và là một chuẩn mực để đo lường tiến độ hướng tới trung hòa carbon. Sau khi thiết lập mục tiêu, các công ty công nghiệp nên theo dõi và báo cáo lượng phát thải của họ thường xuyên để đánh giá hiệu suất và xác định các khu vực cần cải thiện.

Xác nhận dữ liệu

Trước khi đặt mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, điều quan trọng là phải xác nhận dữ liệu trong kiểm kê khí nhà kính. Điều này bao gồm thực hiện một bài đánh giá dữ liệu cuối cùng, giải quyết bất kỳ khoảng trống dữ liệu hoặc không chắc chắn nào và đảm bảo rằng kiểm kê là chính xác, đầy đủ và nhất quán.

Hoàn thành xác minh của bên thứ ba (tùy chọn)

Các công ty công nghiệp có thể chọn thuê một công ty kiểm định bên thứ ba để thực hiện đánh giá độc lập về kiểm kê khí nhà kính của họ. Xác minh của bên thứ ba mang lại uy tín và sự tin tưởng cho các bên liên quan, cho thấy cam kết của công ty đối với tính minh bạch và chính xác trong báo cáo. Mặc dù không bắt buộc, nhưng xác minh của bên thứ ba có thể nâng cao tính chính xác và độ tin cậy của kiểm kê khí nhà kính.

Tác giả: InterLOG
Chia sẻ
Đã copy link
Liên hệ với chúng tôi